The International Maew Boran Association

ประวัติความเป็นมาของ สมาคมแมวโบราณนานาชาติ


สมาคมแมวโบราณนานาชาติ    หรือที่เรียกชื่อใน ภาษาอังกฤษว่า The International Maew Boran Association (TIMBA)


จุดประสงค์  

1. เพื่อการอนุรักษ์แมวไทย
2. รับจดทะเบียนเพ็ดดีกรีแมวไทย สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
3. สนับสนุน และส่งเสริม กลุ่มผู้เพาะพันธุ์แมวไทย
4. นำแมวศุภลักษณ์และแมวโกญจา จดทะเบียนแมวโลกในนามคนไทย
5. เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องแมวไทยโดยอ้างอิงจาก “ตำราแมว”


การจัดตั้งสมาคม
          
    การจัดตั้งสมาคมเริ่มจาก ความรักแมวไทย  ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ ที่ทำให้ทางเราเริ่มศึกษาค้นคว้าเรื่องแมวไทยจากผู้ที่เชี่ยวชาญหลายๆท่าน  ที่อยู่ในวงการแมวไทย ทางเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกลุ่มผู้เพาะพันธุ์แมวไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการฟาร์มแมว การเก็บฐานข้อมูลพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ของแมว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


    ทางเราอยากให้ทุกๆฟาร์มแมวไทย มี ใบเพดดีกรี ซึ่งสามารถช่วยในการเก็บฐานข้อมูลแมวไทย เนื่องจากทางเราไม่ต้องการให้แมวไทยมีการผสมแบบ อินบรีด หรือ เลือดชิด  ซึ่งจะส่งผลเสียให้ผู้เพาะพันธุ์แมวได้ ในอนาคต เพราะการ อินบรีด แมว ทำให้ลูกแมวเกิดมา มีสุขภาพไม่แข็งแรง  พิการ และอาจจะสูญพันธุ์ได้  นี้เป็นเป็นส่วนสำคัญในการจัดตั้งสมาคม เพราะทางเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ ไม่อยากให้เกิดผลกระทบในอนาคต เพราะแมวไทยเป็นแมวที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ทางเราคาดหมายว่า แมวไทยจะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้คนไทยอีกครั้ง และอยากให้คนไทยเลี้ยงแมวไทยร่วมถึงชาวต่างชาติ ถ้าฟาร์มแมวไทย ฟาร์มใดมีใบเพดดีกรี จะสร้างความเชื่อถือให้กับชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก
           
    TIMBA จะเป็นศูนย์กลางช่วยประสานงานระหว่างกลุ่มผู้เพาะพันธุ์แมวไทยและกลุ่มผู้เพาะพันธุ์แมวไทยในต่างประเทศ  และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะส่งผลดี ในอนาคต เพราะองค์กรแมวไทยจะได้ขยายใหญ่ขึ้น  เพื่อรองรับความต้องการแมวไทยในประเทศและต่างประเทศ และทางเราขอเป็นส่วนหนึ่ง ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ชาวต่างชาติเรื่องลักษณะสายพันธุ์แมวไทย โดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ใน ตำราแมว ทางเรามีความประสงค์ให้ทุกๆท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แมวไทยไม่ให้สูญพันธุ์  โดยการจดทะเบียนแมวไทย เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปสนับสนุนฟาร์มแมวไทยต่างๆทั่วประเทศ