The International Maew Boran Association

ขั้นตอนการลงทะเบียนแมวไทยกับสมาคมทิมบา

1. แมวที่สามารถจดทะเบียนได้คือ แมววิเชียรมาศ แมวศุภลักษณ์ แมวโคราช  

 แมวขาวมณี แมวโกญจา แมวเบอร์มิส และแมวท็องกินิส

2. ราคาจดทะเบียนรายตัว จำนวน 200 บาท จะได้ใบลงทะเบียน

ซึ่งเสมือนเป็นบัตรประชาชนของแมวไทย

3. ส่งข้อมูลทาง Inbox Facebook  : TIMBA สมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติ    

ขอชื่อเจ้าและนามสกุลของแมว ที่อยู่อย่างชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์

พร้อมข้อมูลของแมวไทย ขอชื่อแมว อายุ วันเดือนปีเกิดถ้ามี

เพศ รูปถ่ายของแมวและสายพันธุ์แมว

*** (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

4. ขอที่อยู่ ที่จัดส่งอย่างชัดเจน

5. ทางเราจะจัดส่งเอกสารให้ภายใน 7 วันทำการ


ข้อดีเกี่ยวกับการลงทะเบียนแมวไทย

1. ทางองค์กรสามารถเก็บฐานข้อมูลประชากรแมวไทยได้ เพราะในประเทศไทยมีแมวไทยแท้ น้อยมาก

2. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแมวศุภลักษณ์ไปจดทะเบียนแมวกับสถาบันนานาชาติ

3. การลงทะเบียนแมวไทยเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันอนุรักษ์แมวไทย

4. การลงทะเบียนแมวไทย เพื่อไม่ให้เกิดการผสมพันธุ์แมวแบบเลือดชิด

5. เพื่อทางองค์กรจะได้มีสิทธิ์หรือเป็นกระบอกเสียงที่จะปกป้องแมวไทย

จากชาวต่างชาติที่นำแมวไทยไปผสมข้ามสายพันธุ์ หรือเปลี่ยนมาตรฐานแมวไทย

***การจดทะเบียนแมวจะสำเร็จได้ทางเราต้องอาศัยคนไทยร่วมมือกันและเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแมวไทย เพื่อผลักดันให้สมาคมแมวไทยไปสู่สถาบันระดับโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


LINE ID : pkbeauty503

Email : info@timba.org

Facebook : TIMBA สมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติ